QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN TRƯỢT BĂNG VIỆT NAM

BKT

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ban Kiểm tra Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra).

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Ban Kiểm tra, các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Ban Kiểm tra.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập, làm việc theo chế độ tập thể và theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên đoàn), Quy chế này và các quy định có liên quan.

2. Các thành viên trong Ban Kiểm tra nếu có liên quan đến vụ việc được kiểm tra thì không được tham gia vào tiến trình giải quyết vụ việc đó. 

3. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ, Quy chế, Quy định, Quyết định có liên quan của Liên đoàn và pháp luật Việt Nam. 

4. Ban Kiểm tra chỉ xem xét các vụ việc liên quan đến tổ chức, cá nhân là Thành viên hoặc chịu sự quản lý của Liên đoàn.

5. Ban Kiểm tra đảm bảo tính trung thực, khách quan và chính xác trong quá trình kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Liên đoàn và Đại hội đại biểu toàn quốc của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (sau đây gọi chung là Đại hội). 

6. Các thành viên Ban Kiểm tra không được nhận tiền, tài sản, quà biếu hoặc lợi ích vật chất dưới bất kỳ hình thức nào của tổ chức, cá nhân là đối tượng bị kiểm tra.

7. Trong quá trình kiểm tra, Ủy viên Ban Kiểm tra không được phát ngôn hay tiết lộ mọi thông tin liên quan đến vụ việc trước báo chí hay công luận khi chưa có quyết định chính thức của Ban, trừ trường hợp có quy định khác. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Ban Kiểm tra được Đại hội đại biểu bầu gồm Trưởng ban, Phó ban và một số Ủy viên. 

2. Trưởng Ban Kiểm tra là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Trượt băng Việt Nam (hoặc không), do Ban Kiểm tra bầu trực tiếp trong số các Ủy viên Ban Kiểm tra. Phó trưởng Ban Kiểm tra do Trưởng ban kiểm tra giới thiệu và được các ủy viên của Ban Kiểm tra thông qua. Ủy viên Ban kiểm tra không nhất thiết là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn.

3. Tùy tính chất vụ việc kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm tra đề xuất Ban Chấp hành, Thường trực Ban Chấp hành  quyết định mời những người có kinh nghiệm và chuyên môn tham gia vào quá trình kiểm tra. 

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm tra

1. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội Liên đoàn Trượt băng Việt Nam và các Quyết định, Nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn.

2. Kiểm tra việc thực hiện các Quy chế, các hoạt động kinh tế, tài chính, các hoạt động khác của Liên đoàn.

3. Giám sát hoạt động của các tổ chức thành viên, các tổ chức trực thuộc, các Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn.

4. Ban Kiểm tra khi tổ chức các cuộc kiểm tra có quyền chủ động về nội dung, thời gian, hình thức kiểm tra, kết luận kiểm tra và kiến nghị xử lý những vấn đề liên quan của cuộc kiểm tra trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn. 

5. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có những quyết định hoặc hành vi vi phạm trái với quy định của Liên đoàn, của pháp luật Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng thì Ban Kiểm tra có trách nhiệm thông báo ngay với Thường trực Ban Chấp hành để tổ chức giải quyết kịp thời.

6. Sau khi thực hiện công tác kiểm tra, tùy theo từng vụ việc, Ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với Thường trực Ban Chấp hành, hoặc có thể trình Đại hội xem xét, quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Trưởng ban

1. Là người đứng đầu Ban Kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về toàn bộ hoạt động của Ban Kiểm tra; quản lý, điều hành hoạt động của Ban Kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Phụ trách chung, tổ chức phân công và giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban, các Ủy viên trong Ban; Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban, các Ủy viên.

3. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Kiểm tra trình Lãnh đạo Liên đoàn Trượt băng Việt Nam phê duyệt; tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch công tác của Ban Kiểm tra Liên đoàn sau khi được phê duyệt.

4. Chủ trì các phiên họp thường kỳ của Ban; Chủ trì các phiên họp của Ban giải quyết các vụ việc theo Điều lệ và Quy định của Liên đoàn.

5. Chuẩn bị các báo cáo của Ban theo quy định của Liên đoàn.

6. Thay mặt Ban tham gia các cuộc họp có liên quan của Liên đoàn.

7. Tổ chức kiểm tra và ký ban hành các kết luận kiểm tra do Ban Kiểm tra tiếp hành.

8. Là người phát ngôn của Ban Kiểm tra và chịu trách nhiệm về những nội dung phát ngôn liên quan đến công tác của Ban Kiểm tra.

9. Trực tiếp phụ trách theo dõi công tác kiểm tra đối với việc thực hiện Điều lệ của Liên đoàn, Nghị quyết của Đại hội và các Quyết định, Nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Liên đoàn yêu cầu.

11. Trong trường hợp đi vắng, phân công và giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban giải quyết các công việc chung nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước pháp luật về các quyết định của Phó Trưởng Ban.

Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Phó Trưởng Ban:

1. Tham mưu, đề xuất giúp Trưởng Ban về một số lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công phụ trách.

2. Giúp Trưởng Ban xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đánh giá các Ủy viên thuộc Ban.

3. Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Ủy viên thuộc phạm vi phụ trách.

4. Điều hành công việc chung của Ban Kiểm tra khi được Trưởng Ban phân công và ủy quyền bằng văn bản.

5. Trực tiếp phụ trách theo dõi công tác kiểm tra đối với các yêu cầu, khiếu nại của các hội viên Liên đoàn. 

             Điều 7. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của các Ủy viên

a) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các công việc đó trước Trưởng Ban.

b) Quan hệ công tác với các đơn vị, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng Ban.

c) Trên cơ sở công việc được phân công, xây dựng kế hoạch công tác cá nhân và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

d) Phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác để hoàn thành các nhiệm vụ của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam và Ban Kiểm tra.

đ) Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác. Bảo quản, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu và trang thiết bị có liên quan đến công việc được giao.

e) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, "Quy chế làm việc của Liên đoàn" và "Quy chế hoạt động của Ban".

             g) Trực tiếp giúp Trưởng ban Kiểm tra theo dõi, kiểm tra các công việc cụ thể sau:

             - Việc thực hiện Quy chế hoạt động của Liên đoàn.

             -  Hoạt động của các hội viên Liên đoàn.

             - Giám sát hoạt động của Ủy viên Ban chấp hành.

             - Việc thực hiện Quy chế tài chính của Liên đoàn.

             - Giám sát hoạt động của các tổ chức trực thuộc của Liên đoàn.

Chương III

QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

          Điều 8. Nguyên tắc giải quyết công việc của Lãnh đạo Ban

1. Trưởng, Phó Trưởng Ban được phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Ban.

2. Khi Trưởng ban vắng mặt và ủy quyền cho Phó Trưởng ban thì Phó Trưởng ban phải chịu trách nhiệm về các công việc của mình trước Ban Chấp hành và Ban Thường vu. Phó Trưởng Ban được sử dụng quyền của Trưởng Ban khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban.

3. Phó Trưởng Ban chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Nếu công việc giải quyết liên quan đến lĩnh vực khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Trưởng Ban phụ trách lĩnh vực liên quan để giải quyết. Khi có những vấn đề mới phát sinh thuộc lĩnh vực của mình phụ trách, Phó Trưởng Ban phải xin ý kiến của Trưởng Ban trước khi quyết định. Trong trường hợp đặc biệt, khẩn cấp thì Phó Trưởng Ban có quyền quyết định, nhưng sau đó phải báo cáo Trưởng Ban.

4. Phó Trưởng Ban được tham gia ý kiến, đề xuất các biện pháp giải quyết đối với các công việc quan trọng của Ban. Trong trường hợp bất đồng về ý kiến đề xuất thì Trưởng Ban là người quyết định cuối cùng, Phó Trưởng Ban được quyền bảo lưu ý kiến của mình và báo cáo lên cấp trên.

          Điều 9. Chế độ làm việc

1. Họp thường kỳ, đột xuất

a) Ban Kiểm tra thực hiện chế độ họp 03 (ba) tháng một lần gồm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban; 06 (sáu) tháng một lần với toàn thể Ban tham dự.

Trưởng Ban chủ trì cuộc họp giao ban để nghe báo cáo và đánh giá các công việc đã thực hiện, giải đáp những kiến nghị và xác định các công việc trọng tâm phải giải quyết cùng các biện pháp thực hiện.

b) Trưởng Ban chủ trì cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân; thảo luận, bàn bạc đề xuất các biện pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục những yếu kém để xây dựng Ban Kiểm tra vững mạnh; gửi báo cáo để Văn phòng trình Chủ tịch Liên đoàn quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật các tập thể và cá nhân thuộc Ban Kiểm tra.

c) Trưởng Ban có thể triệu tập họp đột xuất, thành phần họp và nội dung họp được quy định rõ trong thông báo hoặc giấy mời. Các bộ phận, cá nhân liên quan đến nội dung cuộc họp phải chuẩn bị tài liệu và báo cáo Trưởng Ban trước cuộc họp.

d) Đối với các cuộc họp chung của Ban Kiểm tra, các bộ phận, cá nhân được Trưởng Ban giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, phải gửi tài liệu cho các thành viên tham dự tối thiểu trước ba ngày làm việc

đ) Tại mỗi cuộc họp, Trưởng Ban cử người ghi biên bản, trong trường hợp cần thiết phải ra thông báo kết luận sau cuộc họp.

             2. Đi công tác

a) Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban đi công tác phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Liên đoàn và có báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt công tác.

b) Các cán bộ, nhân viên Ban Kiểm tra khi có nhiệm vụ đi công tác phải được phép của Trưởng Ban.

             3. Chế độ báo cáo, thông tin

a) Trưởng Ban có trách nhiệm thông báo cho Phó Trưởng Ban, Ủy viên các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Liên đoàn, Văn phòng và Ban để thực hiện.

b) Trưởng Ban phải nghiên cứu, giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp, yêu cầu, kiến nghị của cấp dưới. Khi cấp dưới có yêu cầu thì phải bố trí để tiếp và làm việc.

c) Phó Trưởng Ban phải thường xuyên báo cáo với Trưởng Ban về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công.

d) Ủy viên phải thường xuyên báo cáo với Phó Trưởng Ban phụ trách về tình hình và kết quả thực hiện các công việc được phân công.

đ) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Điều lệ và Quy chế làm việc của Liên đoàn Trượt băng Việt Nam.

             4. Tiếp khách

Khách đến liên hệ công tác với Ban, tuỳ thuộc vào nội dung công việc có liên quan đến bộ phận nào, Trưởng Ban Kiểm tra sẽ thông báo tới bộ phận đó tiếp để giải quyết công việc. Trong trường hợp nội dung công việc vượt quá thẩm quyền của bộ phận thì Trưởng Ban Kiểm tra trực tiếp giải quyết.

5. Kiểm tra, giám sát

Trưởng Ban phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng Ủy viên; Ủy viên của Ban có trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban và việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của các Ủy viên trong Ban.

          Điều 10. Quan hệ công tác với Lãnh đạo Liên đoàn

1. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập theo Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban do Ban Chấp hành ban hành; có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra với Lãnh đạo Liên đoàn. Đối với những vấn đề vượt quá quyền hạn được giao và công việc đột xuất, phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Liên đoàn Trượt băng Việt Nam hoặc trình Đại hội xem xét, quyết định. Ban không được chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết lên Lãnh đạo Liên đoàn.

2. Lãnh đạo Ban phải tham gia đầy đủ các cuộc họp do Lãnh đạo Liên đoàn triệu tập.

3. Các Ủy viên của Ban khi được Lãnh đạo Liên đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ phải báo cáo lại cho Trưởng Ban biết trước khi chấp hành nhiệm vụ.

          Điều 11. Quan hệ với các cơ quan, đơn vị, giữa các Ủy viên trong Ban

1. Quan hệ giữa Ban Kiểm tra với các tổ chức liên quan là quan hệ phối hợp hoạt động của Ban Kiểm tra với các tổ chức đó.

2. Ban thường xuyên liên hệ với các Ban chức năng, Văn phòng Liên đoàn Trượt băng Việt Nam để phối hợp triển khai các hoạt động của Ban Kiểm tra theo Điều lệ của Liên đoàn.

3. Các Ủy viên Ban Kiểm tra thông tin, trao đổi công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Kiểm tra thường xuyên qua điện thoại, email và qua website của Liên đoàn.

4. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Kiểm tra có thể đề nghị các Ban chức năng của Liên đoàn và các phòng chức năng thuộc Văn phòng Liên đoàn (nếu có) phối hợp với Ban Kiểm tra để giải quyết công việc.

5. Trong quá trình kiểm tra, nếu có nội dung liên quan đến Ban nào thuộc hoặc phòng nào thuộc Văn phòng Liên đoàn thì đơn vị đó có trách nhiệm báo cáo giải trình và phối hợp với Ban Kiểm tra để giải quyết. 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

  1. Trưởng Ban Kiểm tra có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Ủy viên trong Ban Kiểm tra thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

  2. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, các Ủy viên thuộc Ban Kiểm tra Liên đoàn có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

             3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát hiện những vấn đề mới, chưa phù hợp hoặc bất hợp lý, kịp thời báo cáo đề xuất với Trưởng Ban, Ban chấp hành để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nhận xét

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Vietroller.com